Polityka Prywatności

1. Postanowienia ogólne

Dbając o prywatność i zapewnienie wysokiego standardu ochrony danych osobowych użytkowników serwisu www.wychowanie.siostry.net („Serwis”), Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP, ul. Bojanowskiego 8 – 10, 39-200 Dębica (dalej zwana: Zgromadzeniem) przedstawia najważniejsze informacje o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu („Użytkownicy”), których jest administratorem.

Polityka Prywatności zawiera informacje o tym, w jaki sposób będą gromadzone, a także w inny sposób przetwarzane dane osobowe Użytkowników Serwisu przez Zgromadzenie, które zapewnia, że wszelkie działania podejmowane w ramach Serwisu są zgodne z prawem polskim i unijnym.

Zgromadzenie zaleca i zachęca, aby Użytkownicy zapoznali się z treścią Polityki prywatności. Polityka prywatności jest dostępna dla Użytkowników w taki sposób, by mogli się z nią zapoznać z łatwością poprzez serwis.

2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP. 

2. Zgromadzenie przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) , Dekretu KEP w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego.

3. Wykorzystywanie zgromadzonych danych osobowych

1. Zgromadzenie przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:
1) rozpatrzenia złożonej przez Użytkownika reklamacji na działanie Serwisu;
2) marketingu bezpośredniego;
3) prowadzenia statystyk;
4) analizy zachowań Użytkowników;
5) archiwalnych;
6) dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;
7) rozliczalności (z wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa).

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Zgromadzenie jest jego prawnie uzasadniony interes polegający na:

1) zapewnieniu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, a w szczególności umożliwieniu Użytkownikowi kontaktu ze Zgromadzeniem,
2) zapewnieniu sprawnego i rzetelnego rozpatrzenia reklamacji na działanie serwisu,
3) prowadzeniu statystyk i analiz, które są niezbędne dla ewaluacji skuteczności prowadzonych działań,
4) wypełnieniu obowiązków nakładanych przez przepisy prawa,
5) przechowywaniu danych w celach archiwalnych,
6) dochodzeniu roszczeń lub obroną przed nimi.

3. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika, może on w dowolnym momencie wycofać zgodę w taki sam sposób, jak ją wyraził. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych mające miejsce przed cofnięciem zgody.

4. W Serwisie stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych w postaci plików cookies. Są one stosowane w celu lepszego dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników.

5. Podanie danych przez Użytkowników jest wymogiem umownym w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z funkcjonalności Serwisu. W pozostałym zakresie podanie danych nie jest wymogiem umownym lub ustawowym i jest dobrowolne.

4. Udostępnianie danych

1. Zgromadzenie nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim.

2. Zgromadzenie jest obowiązane udostępnić dane osobowe na żądanie organów publicznych, uprawnionych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

3. Udostępniając dane Użytkowników Zgromadzenie dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były właściwie zabezpieczane, w szczególności w sposób przewidziany właściwymi krajowymi i europejskimi przepisami ochrony danych osobowych.

5. Uprawnienia Użytkownika

1. Użytkownik jest uprawniony wnieść o:

1) dostęp do danych; Zgromadzenie jest obowiązana przedstawić Użytkownikowi wszelkie informacje o sposobie i zakresie przetwarzanych danych osobowych Użytkownika;

2) sprostowanie danych; jeśli Użytkownik uważa, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne, może żądać ich sprostowania przez Zgromadzenie;

3) usunięcie danych; Użytkownik jest uprawniony żądać usunięcia jego danych osobowych, a Zgromadzenie spełnić żądanie, jeśli takie żądanie będzie prawnie uzasadnione;

4) ograniczenie przetwarzania danych osobowych; Użytkownik jest uprawniony żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, gdy jego dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Zgromadzenie sprawdzić ich prawidłowość; gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Użytkownik nie będzie chciał, aby zostały usunięte; dane nie będą już potrzebne Zgromadzenie, ale będą potrzebne Użytkownikowi do obrony lub dochodzenia roszczeń; Użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy sprzeciw jest prawnie uzasadniony;

5) przeniesienie danych osobowych; Użytkownik jest uprawniony zażądać przeniesienia danych osobowych przez Zgromadzenie w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, wyłącznie, jeśli przetwarzanie miało miejsce na podstawie umowy lub zgody i odbywało się w sposób automatyczny;

6) sprzeciw względem przetwarzania danych; Użytkownik może wnieść sprzeciw względem przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych (ze względu na swoją szczególną sytuację) lub wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego;

7) Wszelkie przysługujące powyżej żądania Użytkownik może zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: sekretariat.generalny@siostry.net.

6. Przechowywanie danych

1. Dane osobowe są przechowywane przez okres świadczenia usług drogą elektroniczną, a po ich zakończeniu – przez czas, w którym Użytkownik może wnieść reklamację dotyczącą wykonania usług.

2. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, Zgromadzenie zaprzestaje przetwarzania danych wraz z cofnięciem zgody na ich przetwarzanie.

7. Zabezpieczenie danych Użytkowników

Stowarzyszenie podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne celem zapewnienia jak najwyższej ochrony danych osobowych, w szczególności  przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. Zgromadzenie stosuje dostępne jej najlepsze sposoby i procedury zapewniające zgodność przetwarzania danych z zasadami prywatności.

8. Uprawnienie do wniesienia skargi

Jeżeli Użytkownik uzna, że jego dane osobowe nie są odpowiednio przetwarzane przez Zgromadzenie jest uprawniony do złożenia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6 w Warszawie lub Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 w Warszawie.  

9. Kontakt ze Zgromadzeniem

Ze Zgromadzeniem Użytkownik może się skontaktować drogą mailową poprzez adres e-mail sekretariat.generalny@siostry.net.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Polityka prywatności