Ochronka

Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Publiczne Przedszkole Integracyjne

w Dębicy

KONTAKT

ul. Krakowska 15, 32-200 Dębica
tel.: 14 670 36 82
e-mail: ochronka@siostry.net 

Przedszkolny Statut

§ 2

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP Prowincja Tarnowska z siedzibą przy ul. Nowy Świat 58 A, 33-100 Tarnów.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

§ 3

Przedszkole jest przedszkolem publicznym, które:

 • realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową wychowania przedszkolnego;
 • zapewnia bezpłatne wychowanie, nauczanie i opiekę w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie;
 • przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

 § 6

 1. Przedszkole, jako przedszkole katolickie, realizuje cele i zadania określone w Prawo oświatowe, przyjmując za podstawę wychowania chrześcijański system wartości.
 2. W trosce o integralny rozwój dzieci, przedszkolny system wychowania oparty jest na antropologii chrześcijańskiej, zakładającej osobowe traktowanie każdego człowieka.
 3. Inspiracją w zakresie realizacji celów i zadań wychowania przedszkolnego jest koncepcja pedagogiczna bł. Edmunda Bojanowskiego, której realizacja stanowi istotny wymiar tradycji wychowawczej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP. Wraz z podstawą programową wychowania przedszkolnego stanowi ona podstawę opracowania koncepcji pracy przedszkola.
 4. W przedszkolu podejmowana jest szeroko pojęta integracja dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Ma ona na celu włączenie dzieci niepełnosprawnych w proces poznawania i rozumienia świata w jakim one żyją i w jakim w przyszłości mają się odnaleźć.

§ 7

 1. Przedszkole stanowi wspólnotę wychowawczą, którą tworzą nauczyciele i inni pracownicy przedszkola oraz dzieci i ich rodzice.
 2. Zadaniem przedszkola jako wspólnoty wychowawczej jest podejmowanie i realizowanie różnego rodzaju wspólnych działań i inicjatyw zmierzających do integralnego wychowywania dzieci, wspierania ich uzdolnień oraz tworzenia klimatu rodzinnego.

§ 8

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z charakterem wychowawczym określonym w § 6 i 7 obejmujące w szczególności:
 • wspomaganie integralnego rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych poprzez:
 1. rozpoznawanie potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka,
 2. stwarzanie warunków edukacyjnych dostosowanych do rozwoju i predyspozycji dziecka,
 3. wspieranie samodzielnych działań dziecka,
 4. pracę z dzieckiem zdolnym i przejawiającym szczególne potrzeby opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne,
 5. wspieranie dziecka w odnajdywaniu swego miejsca w grupie rówieśniczej,
 6. stwarzanie dziecku warunków do podejmowania działań twórczych i artystycznych,
 7. tworzenie warunków do przeżywania przez dziecko satysfakcji z własnego działania i osiąganych sukcesów;
 • W przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna polegająca na:
 1. rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzaniu warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz środowisku społecznym,
 2. prowadzeniu obserwacji pedagogicznej mającej na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna)
 3. wspieraniu rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych dzieci, oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych,
 4. współpracy nauczycieli z psychologiem, pedagogiem, logopedą i nauczycielem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
 5. uwzględnianiu opinii i wskazań specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z dzieckiem, jeśli zaproponowane metody pracy z dzieckiem są zgodne z misją i wizją przedszkola,
 6. współpracy z innymi przedszkolami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci;
 • podtrzymywanie tożsamość narodowej dzieci, uczenie miłości do Boga i Ojczyzny poprzez:
 1. budowanie poczucia przynależności dziecka do rodziny, społeczności lokalnej, regionu, kraju i Europy oraz wspólnoty Kościoła przez poznawanie dziedzictwa kulturowego, obyczajów i tradycji,
 2. budzenie postawy patriotyzmu m.in. poprzez zapoznawanie z historią i symbolami narodowymi,
 3. organizowanie uroczystości o charakterze narodowym i religijnym, w tym tworzących tradycję przedszkola,
 4. dbanie o kulturę języka polskiego,
 5. stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozumieniu i przeżywaniu wartości uniwersalnych i chrześcijańskich,
 6. tworzenie warunków sprzyjających okazywaniu czynnej miłości Boga i bliźniego;
 • organizowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola poprzez:
 1. tworzenie atmosfery miłości, akceptacji i bezpieczeństwa,
 2. uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo,
 3. organizowanie działań sprzyjających promocji i ochronie zdrowia,
 4. przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenie zachowań służących i zagrażających zdrowiu,
 5. stwarzanie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,
 6. organizowanie wycieczek i wyjść poza teren przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami,
 7. zachęcanie do wyrażania własnych myśli i uczuć;
 • przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole poprzez:
 1. prowadzenie zajęć wychowawczo – dydaktycznych, rewalidacyjnych, specjalistycznych i dodatkowych,
 2. systematyczną obserwację i diagnozę,
 3. kształtowanie w dzieciach umiejętności obserwacji, ułatwianie zrozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
 4. rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci, zachęcanie ich do aktywności eksperymentalnej,
 5. rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci, tworzenie warunków do rozwoju ich wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
 6. przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem nowożytnym,
 7. umożliwienie dzieciom poznania środowiska szkolnego i nawiązanie współpracy ze szkołą podstawową.

§ 9

 1. Podstawowymi formami działalności w przedszkolu są zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, rewalidacyjne i specjalistyczne zaplanowane przez nauczyciela i specjalistę dla całej grupy, zajęcia indywidualne z dziećmi, zabawy, prace dowolne dzieci, czynności samoobsługowe oraz prace użyteczne.
 2. Sytuacje edukacyjne realizowane w przedszkolu mają na celu osiągnięcie przez dziecko określonego poziomu umiejętności oraz gotowości do podjęcia nauki w szkole.
 3. Z uwagi na katolicki charakter przedszkola wychowanie religijne jest integralnie związane z realizacją podstawy programowej.

§ 11

Organami przedszkola są:

 • Dyrektor;
 • Rada Pedagogiczna;
 • Rada Rodziców.

§ 16

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko 2,5 letnie na wniosek jego rodziców.
 3. W przedszkolu prowadzone jest roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci objętych takim obowiązkiem według przepisów prawa.
 4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.
 5. Dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wyłącznie w przypadku istnienia możliwości zapewnienia temu dziecku warunków wychowania i opieki odpowiednich do rodzaju i stopnia stwierdzonej niepełnosprawności.
 6. Dzieci niepełnosprawne kwalifikowane są do danego oddziału z uwzględnieniem osiągniętego poziomu rozwoju (wieku rozwojowego), a nie wieku kalendarzowego.

§ 17

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział.
 2. Oddział nie może liczyć więcej niż 20 dzieci, w tym od 3-5 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Dyrektor powierza oddział opiece nauczyciela pracującego w układzie godzin podanych w arkuszu organizacji przedszkola.
 4. W przedszkolu jest pięć oddziałów.

§ 18

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
 2. Przedszkole realizuje programy wychowania przedszkolnego dopuszczone do użytku w przedszkolu przez Dyrektora, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

§ 22

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem następujących przerw ustalonych przez organ prowadzący:
 • Wigilia Bożego Narodzenia;
 • Wielki Piątek;
 • Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny;
 • miesiące wakacyjne: sierpień.
 1. Za zgodą organu prowadzącego oraz w porozumieniu z rodzicami dzieci, Dyrektor przedszkola może ustalić dodatkowe przerwy w pracy przedszkola, w łącznym wymiarze nie dłuższym niż 3 dni w ciągu roku szkolnego.
 2. Zajęcia w przedszkolu odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 630 do 1600. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 9,5 godziny, w tym czas przeznaczony na bezpłatną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego stanowi 5 godzin, w godz. 800 – 1300.

§ 23

 1. W celu zapewnienia dzieciom pełnego bezpieczeństwa rodzice lub inne osoby przez nich upoważnione oraz nauczyciele i pozostali pracownicy przedszkola są zobowiązani do zachowania obowiązujących w przedszkolu zasad określających zakres ponoszonej przez nich odpowiedzialności w czasie przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola.
 2. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola odbywa się według następujących zasad:
  • dzieci należy przyprowadzać do przedszkola w godzinach 630– 800;
  • rodzice przyprowadzając dziecko do przedszkola mają obowiązek przekazać je pod opiekę nauczyciela; niedopuszczalne jest pozostawienie dziecka pod przedszkolem lub w szatni tak, aby „weszło samo” – za dzieci pozostawione na terenie przedszkola, ale nie przekazane pod opiekę nauczycielowi przedszkole nie odpowiada;
  • dziecko przyprowadzane do przedszkola musi być zdrowe; w trosce o zdrowie innych dzieci, w wypadku podejrzeń nauczyciela o chorobie dziecka ma on prawo odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola lub zażądania okazania aktualnego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka;
  • po nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o zdrowiu dziecka, zezwalającego na kontakty z innymi dziećmi.
 3. Przy odbiorze dziecka z przedszkola obowiązują następujące zasady:
  • dzieci są odbierane z przedszkola przez rodziców lub osoby dorosłe upoważnione przez rodziców do godz. 16.00; fakt odbierania dziecka z przedszkola, szczególnie gdy odbywa się to z ogrodu przedszkolnego, rodzice powinni zaakcentować przez pożegnanie, tak aby nauczyciel odpowiedzialny za dziecko wiedział, że zostało ono odebrane;
  • w przypadku żądania, by nie wydawać dziecka drugiemu z rodziców, żądanie takie winno być uzasadnione odpowiednim postanowieniem sądu;
  • upoważnienia do odbioru dzieci przez osoby inne niż rodzice przechowuje nauczyciel w dokumentacji oddziału;
  • upoważnienia dokonuje się pisemnie na wydanym przez Dyrektora przedszkola druku, który musi być podpisany przez rodzica; upoważnienie ważne jest przez jeden rok szkolny;
  • w razie jednorazowej sytuacji zmuszającej rodziców do odebrania dziecka przez inną osobę niż wskazana w upoważnieniu, rodzic powinien zgłosić ten fakt nauczycielowi po przyprowadzeniu dziecka do przedszkola wraz z pisemnym upoważnieniem dla tej osoby do odbioru dziecka w danym dniu;
  • na prośbę nauczyciela osoba odbierająca dziecko z przedszkola powinna okazać potwierdzający jej tożsamość dokument ze zdjęciem;
  • osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających; jeżeli osoba znajdująca się w takim stanie domaga się wydania dziecka lub odbierze dziecko mimo sprzeciwu, Dyrektor powiadamia Policję;
  • w przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola w godzinach funkcjonowania placówki lub w razie zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt. 7 nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem zobowiązany jest do zorganizowania odbioru dziecka przez inną upoważnioną osobę; w tym celu kontaktuje się telefonicznie z rodzicami, z inną upoważnioną przez rodziców osobą, a w razie potrzeby powiadamia Policję.

§ 24

Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada odpowiednie pomieszczenia oraz ogród przedszkolny wraz ze stosownym wyposażeniem.

§ 36

 1. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
 • integralnego rozwoju;
 • poznawania prawdy o Bogu, o sobie i o otaczającym świecie;
 • życzliwego i podmiotowego traktowania;
 • poszanowania jego godności;
 • akceptacji i poszanowania indywidualnego tempa rozwoju;
 • rozwijania własnej osobowości, talentów i zdolności;
 • stałej opieki i bezpieczeństwa;
 • ochrony i poszanowania zdrowia;
 • ochrony przed wszelkimi formami przemocy;
 • przeżywania różnych emocji i uczenia się właściwego ich wyrażania;
 • zabawy, nauki i wypoczynku;
 • zaspokojenia według właściwej dla jego wieku potrzeby aktywności fizycznej;
 • przebywania w estetycznie urządzonych pomieszczeniach przedszkolnych.
 1. Obowiązkiem dziecka jest:
 • szanować inne osoby, ich pracę i wytwory;
 • okazywać posłuszeństwo nauczycielom i innym osobom dorosłym;
 • podporządkowywać się obowiązującym normom i zasadom;
 • pełnić przydzielone zadania i dyżury;
 • otaczać opieką i troską dzieci młodsze i słabsze;

§ 37

 1. Dyrektor może skreślić dziecko z listy dzieci uczęszczających do przedszkola oraz nie przyjąć dziecka na rok następny w następujących przypadkach:
 • systematycznego zalegania przez rodziców z opłatami za przedszkole i wyżywienie bez uzasadnionego powodu;
 • nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu ponad trzy tygodnie;
 • częstego naruszania przez rodziców własnych obowiązków określonych w Statucie.
 1. Dyrektor w ciągu roku szkolnego nie ma możliwości skreślenia z listy wychowanków przedszkola dziecka objętego obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

§ 38

 1. Tworząc wspólnotę wychowawczą przedszkole współpracuje z rodzicami dzieci w sprawach wychowania, nauczania i opieki, z uwzględnieniem ich praw i obowiązków. Współpraca ma za zadanie:
  • poznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka;
  • ujednolicenia działań wychowawczych;
  • włączenie rodziców w działalność przedszkola.
 2. W celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przedszkola, jego Dyrektor i nauczyciele:
 • zapoznają rodziców z zadaniami wychowawczo – dydaktycznymi wynikającymi z realizowanego programu wychowania przedszkolnego;
 • prowadzą konsultacje indywidualne z rodzicami, podczas których udziela się bieżących informacji o rozwoju i postępach dziecka;
 • wspierają rodziców w zapoznawaniu się z właściwymi zasadami wychowania oraz w rozpoznawaniu zagrożeń wychowawczych i szkodliwych dla dziecka wpływów;
 • organizują trzy razy w roku spotkania stałe dla rodziców;
 • organizują spotkania adaptacyjne dla nowych przedszkolaków i ich rodziców;
 • prowadzą zajęcia otwarte;
 • organizują spotkania i konferencje ze specjalistami;
 • organizują uroczystości i imprezy okolicznościowe z udziałem dzieci, rodziców i najbliższych członków ich rodzin;
 • prowadzą „kącik dla rodziców” z aktualnymi informacjami o działalności placówki; realizowanych zadaniach, tematach kompleksowych i innych wydarzeniach;
 • prowadzą biblioteczkę dla rodziców udostępniając i propagując wśród rodziców literaturę katolicką z zakresu pedagogiki i wychowania oraz psychologii rozwojowej dziecka;
 • organizują formację religijną.

§ 40

 1. Pełniąc funkcję wspierającą rodzinę przedszkole pomaga dziecku i jego rodzicom w integracji i współpracy ze środowiskiem.
 2. W miarę możliwości, w przedszkolu organizowana jest pomoc materialna dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu ubóstwa, braku dostatecznej opieki lub innych przyczyn.
 3. Pomoc materialna o której mowa w ust. 2 może mieć w szczególności następujące formy:
 • rzeczową;
 • całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat;
 • pomocy w uzyskaniu wsparcia ze strony administracji samorządowej;
 • pomocy charytatywnej ze strony instytucji kościelnej;
 • pomocy zorganizowanej w ramach wspólnoty przedszkola.
 1. W pracy wychowawczej i we współpracy z rodzicami podejmowane są inicjatywy kształtujące „wyobraźnię miłosierdzia” oraz postawę „bycia dla drugich”.

 

§ 41

 1. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych przez organ prowadzący.
 2. Działalność przedszkola finansowana jest przez :
 • Urząd Miasta Dębica w ramach dotacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dotacja przekazywana na konto przedszkola podlega rozliczeniu;
 • rodziców w formie opłat określonych w ust. 3;
 • na działalność przedszkola, w tym na prowadzoną w nim pomoc charytatywną, mogą być przekazywane dotacje, dary oraz dowolne datki.
 1. Zasady odpłatności:
 • przedszkole pobiera opłatę za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego prowadzoną w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w ramach realizacji bezpłatnej podstawy programowej;
 • dziecko może korzystać w przedszkolu z jednego, dwóch lub trzech posiłków (śniadanie, obiad i podwieczorek). Koszty zakupu produktów żywnościowych służących do ich przygotowania w pełni pokrywają rodzice. Wysokość opłat za posiłki (stawkę żywieniową) ustala Dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom przysługuje zwrot pieniędzy za wyżywienie;
 • w przedszkolu mogą być stosowane całkowite i częściowe zwolnienia z odpłatności; oudzieleniu zwolnienia decyduje Dyrektor przedszkola według zasad określonych przez prawo i organ prowadzący.
 1. Szczegółowe zasady dokonywania opłat określa organ prowadzący. Informacje w tym zakresie przekazywane są rodzicom przez Dyrektora przedszkola podczas zebrania lub indywidualnie. Rodzice składają pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami opłat obowiązującymi w przedszkolu.

§ 42

Działalność przedszkola jest statutową niegospodarczą działalnością Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP i nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.

Ochronkowy Personel

Zasady rekrutacji

Rekrutację dzieci przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Harmonogram Rekrutacji 2020/2021

 

 1. Informacja o zapisach dzieci do przedszkola podawana jest w formie ogłoszenia umieszczonego w widocznym dla rodziców miejscu.
 2. Zgłoszenie dziecka do przedszkola jest wyrazem akceptacji rodziców na proponowany w nim system wychowania i koncepcję pracy.
 3. Przyjmuje się zasadę rekrutacji dziecka do przedszkola na cały etap edukacji przedszkolnej. W kolejnych latach rodzice dziecka jedynie potwierdzają wolę kontynuacji korzystania z wychowania w przedszkolu.
 4. Dzieci do przedszkola przyjmuje Dyrektor po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 5. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata do przedszkola.
 6. Z zachowaniem procedury określonej w ustawie Prawo Oświatowe, postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca.
 7. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości udostępniając listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola.
 8. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola, przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 9. W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się możliwość przyjęcia dziecka do przedszkola w ciągu roku szkolnego. 

 

Prawa i obowiązki Rodziców:

Rodzice zgłaszając dziecko do przedszkola wyrażają tym samym zgodę na przyjęcie określonych w jego Statucie praw i obowiązków.

Rodzicom przysługuje prawo do:

 • znajomości zadań przedszkola i działań podejmowanych wobec dziecka;
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat dziecka, w szczególności jego zachowania, postępów i rozwoju;
 • pomocy w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju dziecka;
 • dyskrecji i nie ujawniania informacji o sytuacji rodzinnej i osobistej dziecka i jego rodziny;
 • zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji przedszkola i działań wychowawczo-dydaktycznych zgodnych z misją i wizją przedszkola.

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 • przestrzeganie postanowień niniejszego statutu;
 • zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce wg zasad przedstawionych podczas pierwszego zebrania rodziców w nowym roku szkolnym;
 • terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu;
 • udzielanie pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie, a także na zdrowie innych dzieci;
 • informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu;
 • zapewnienie regularnego uczęszczania na zajęcia dziecku objętemu rocznym przygotowaniem przedszkolnym;
 • informowanie na bieżąco o zmianie miejsca zamieszkania, numerach telefonów kontaktowych itp.

 

Nasze aktualności

Pożegnanie zerówki

Pożegnanie zerówki

„Lecz co tu robić, w życiu zawsze tak jest, że upływają lata, starszym się jest…” – tak wyśpiewały przedszkolaki,...

czytaj dalej

Ogłoszenia:

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

Serdecznie pozdrawiamy i zapewniamy modlitwę. Siostry.

Strefa Rodzica

Polecamy