Ochronka

Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Niepubliczne Przedszkole 

w Markowej

KONTAKT

37-120 Markowa 1478
Tel. 17 226 58 09; 519 489 042
e-mail ochronka.markowa@siostry.net )

Przedszkolny Statut

§ 2

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP Prowincja Tarnowska z siedzibą przy ul. Nowy Świat 58 A, 33-100 Tarnów.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

§ 3

 1. Przedszkole jest przedszkolem niepublicznym, które:
 • realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową wychowania przedszkolnego;
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

 

Cele i zadania przedszkola

§ 6

 1. Przedszkole, jako przedszkole katolickie, realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe, przyjmując za podstawę wychowania chrześcijański system wartości.
 2. W trosce o integralny rozwój dzieci, przedszkolny system wychowania oparty jest na antropologii chrześcijańskiej, zakładającej osobowe traktowanie każdego człowieka.
 3. Inspiracją w zakresie realizacji celów i zadań wychowania przedszkolnego jest koncepcja pedagogiczna bł. Edmunda Bojanowskiego, której realizacja stanowi istotny wymiar tradycji wychowawczej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP. Wraz z podstawą programową wychowania przedszkolnego stanowi ona podstawę opracowania koncepcji pracy przedszkola.

§ 7

 1. Przedszkole stanowi wspólnotę wychowawczą, którą tworzą nauczyciele i inni pracownicy przedszkola oraz dzieci i ich rodzice.
 2. Zadaniem przedszkola jako wspólnoty wychowawczej jest podejmowanie i realizowanie różnego rodzaju wspólnych działań i inicjatyw zmierzających do integralnego wychowywania dzieci, wspierania ich uzdolnień oraz tworzenia klimatu rodzinnego.

§ 8

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z charakterem wychowawczym określonym w § 6 i 7 obejmujące w szczególności:
 • wspomaganie integralnego i indywidualnego rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych poprzez:
 1. rozpoznawanie potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka,
 2. stwarzanie warunków edukacyjnych dostosowanych do rozwoju i predyspozycji dziecka,
 3. wspieranie samodzielnych działań dziecka,
 4. pracę z dzieckiem zdolnym i przejawiającym szczególne potrzeby opiekuńcze i wychowawcze,
 5. wspieranie dziecka w odnajdywaniu swego miejsca w grupie rówieśniczej,
 6. stwarzanie dziecku warunków do podejmowania działań twórczych i artystycznych,
 7. tworzenie warunków do przeżywania przez dziecko satysfakcji z własnego działania i osiąganych sukcesów;
 • organizację opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi (jeżeli takie zostaną przyjęte do przedszkola) poprzez zapewnienie:
 1. realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
 2. sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych – w miarę możliwości przedszkola,
 3. opracowania indywidualnego program edukacyjno-terapeutycznego, uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu,
 4. zintegrowania działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dziećmi,
 5. wsparcia rodziców,
 6. kształtowania pozytywnej postawy wychowanków wobec dzieci niepełnosprawnych

– obejmujące obserwację pedagogiczną dzieci niepełnosprawnych i przygotowaniem ich do podjęcia nauki w szkole.

 • podtrzymywanie tożsamość narodowej dzieci, uczenie miłości do Boga i Ojczyzny poprzez:
 1. budowanie poczucia przynależności dziecka do rodziny, społeczności lokalnej, regionu, kraju i Europy oraz wspólnoty Kościoła przez poznawanie dziedzictwa kulturowego, obyczajów i tradycji,
 2. budzenie postawy patriotyzmu m.in. poprzez zapoznawanie z historią i symbolami narodowymi,
 3. organizowanie uroczystości o charakterze narodowym i religijnym, w tym tworzących tradycję przedszkola,
 4. dbanie o kulturę języka polskiego,
 5. stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozumieniu i przeżywaniu wartości uniwersalnych i chrześcijańskich,
 6. tworzenie warunków sprzyjających okazywaniu czynnej miłości Boga i bliźniego;
 • organizowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola poprzez:
 1. tworzenie atmosfery miłości, akceptacji i bezpieczeństwa,
 2. uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo,
 3. podtrzymywanie działań sprzyjających promocji i ochronie zdrowia,
 4. przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenie zachowań służących i zagrażających zdrowiu,
 5. stwarzanie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,
 6. organizowanie wycieczek i wyjść poza teren przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami,
 7. zachęcanie do wyrażania własnych myśli i uczuć;
 • przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole poprzez:
 1. prowadzenie zajęć wychowawczo-dydaktycznych,
 2. systematyczną obserwację i diagnozę,
 3. kształtowanie w dzieciach umiejętności obserwacji, ułatwianie zrozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
 4. rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci, zachęcanie ich do aktywności badawczej,
 5. rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci, tworzenie warunków do rozwoju ich wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
 6. przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem nowożytnym,
 7. umożliwienie dzieciom poznania środowiska szkolnego i nawiązanie współpracy ze szkołą podstawową.

§ 9

 1. W miarę możliwości w przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna z której mogą korzystać dzieci i ich rodzice oraz nauczyciele.
 2. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy ze specjalistami, innymi przedszkolami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 § 10

 1. Podstawowymi formami działalności w przedszkolu są zajęcia wychowawczo-dydaktyczne zaplanowane przez nauczyciela dla całej grupy, zajęcia indywidualne z dziećmi, zabawy, prace dowolne dzieci, czynności samoobsługowe oraz prace użyteczne.
 2. Sytuacje edukacyjne realizowane w przedszkolu mają na celu osiągnięcie przez dziecko określonego poziomu umiejętności oraz gotowości do podjęcia nauki w szkole.
 3. Z uwagi na katolicki charakter przedszkola wychowanie religijne jest integralnie związane z realizacją podstawy programowej.

 § 12

Organami przedszkola są:

 1. Dyrektor;
 2. Rada Rodziców.                                                             

Organizacja pracy przedszkola.

§ 16

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko 2,5 letnie na wniosek jego rodziców.
 3. W przedszkolu prowadzone jest roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci objętych takim obowiązkiem według przepisów prawa.

§ 17

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział.
 2. Oddział nie może liczyć więcej niż 25 dzieci.
 3. W przedszkolu jest jeden oddział.

§ 19

 1. Na wniosek rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.
 2. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od potrzeb oraz możliwości finansowych i organizacyjnych przedszkola.
 3. Zajęcia dodatkowe mogą być finansowane przez rodziców.

 § 22

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem następujących przerw ustalonych przez organ prowadzący:
 • Wigilia Bożego Narodzenia;
 • Wielki Piątek;
 • Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny;
 • tydzień ferii zimowych;
 • miesiące wakacyjne: sierpień.

 

  1. Za zgodą organu prowadzącego oraz w porozumieniu z rodzicami dzieci, Dyrektor przedszkola może ustalić dodatkowe przerwy w pracy przedszkola, w łącznym wymiarze nie dłuższym niż 5 dni w ciągu roku szkolnego.
  2. Zajęcia w przedszkolu odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 16.00. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 9 godzin.

   § 23

  1. W celu zapewnienia dzieciom pełnego bezpieczeństwa rodzice lub inne osoby przez nich upoważnione oraz nauczyciele i pozostali pracownicy przedszkola są zobowiązani do zachowania obowiązujących w przedszkolu zasad określających zakres ponoszonej przez nich odpowiedzialności w czasie przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola.
  2. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola odbywa się według następujących zasad:
   • dzieci należy przyprowadzać do przedszkola w godzinach 7:00 – 8:00;
   • rodzice przyprowadzając dziecko do przedszkola mają obowiązek przekazać je pod opiekę nauczyciela; niedopuszczalne jest pozostawienie dziecka pod przedszkolem lub w szatni tak, aby „weszło samo” – za dzieci pozostawione na terenie przedszkola, ale nie przekazane pod opiekę nauczycielowi przedszkole nie odpowiada;
   • dziecko przyprowadzane do przedszkola musi być zdrowe; w trosce o zdrowie innych dzieci, w wypadku podejrzeń nauczyciela o chorobie dziecka ma on prawo odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola lub zażądania okazania aktualnego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka;
   • po nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o zdrowiu dziecka, zezwalającego na kontakty z innymi dziećmi.
  3. Przy odbiorze dziecka z przedszkola obowiązują następujące zasady:
   • dzieci są odbierane z przedszkola przez rodziców lub osoby upoważnione przez rodziców do godz. 16:00; fakt odbierania dziecka z przedszkola, szczególnie gdy odbywa się to z ogrodu przedszkolnego, rodzice powinni zaakcentować przez pożegnanie, tak aby nauczyciel odpowiedzialny za dziecko wiedział, że zostało ono odebrane;
   • w przypadku żądania, by nie wydawać dziecka drugiemu z rodziców, żądanie takie winno być uzasadnione odpowiednim postanowieniem sądu;
   • upoważnienia do odbioru dzieci przez osoby inne niż rodzice przechowuje nauczyciel w dokumentacji oddziału;
   • upoważnienia dokonuje się pisemnie na wydanym przez Dyrektora przedszkola druku, który musi być podpisany przez rodzica; upoważnienie ważne jest przez jeden rok szkolny;
   • w razie jednorazowej sytuacji zmuszającej rodziców do odebrania dziecka przez inną osobę niż wskazana w upoważnieniu, rodzic powinien zgłosić ten fakt nauczycielowi po przyprowadzeniu dziecka do przedszkola wraz z pisemnym upoważnieniem dla tej osoby do odbioru dziecka w danym dniu;
   • na prośbę nauczyciela osoba odbierająca dziecko z przedszkola powinna okazać potwierdzający jej tożsamość dokument ze zdjęciem;
   • osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających; jeżeli osoba znajdująca się w takim stanie domaga się wydania dziecka lub odbierze dziecko mimo sprzeciwu, Dyrektor powiadamia Policję;
   • w przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola w godzinach funkcjonowania placówki lub w razie zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt. 7 nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem zobowiązany jest do zorganizowania odbioru dziecka przez inną upoważnioną osobę; w tym celu kontaktuje się telefonicznie z rodzicami, z inną upoważnioną przez rodziców osobą, a w razie potrzeby powiadamia Policję.

  § 24

  Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada odpowiednie pomieszczenia oraz ogród przedszkolny wraz ze stosownym wyposażeniem.

   § 33 

  1. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
  • integralnego rozwoju;
  • poznawania prawdy o Bogu, o sobie i o otaczającym świecie;
  • życzliwego i podmiotowego traktowania;
  • poszanowania jego godności;
  • akceptacji i poszanowania indywidualnego tempa rozwoju;
  • rozwijania własnej osobowości, talentów i zdolności;
  • stałej opieki i bezpieczeństwa;
  • ochrony i poszanowania zdrowia;
  • ochrony przed wszelkimi formami przemocy;
  • przeżywania różnych emocji i uczenia się właściwego ich wyrażania;
  • zabawy, nauki i wypoczynku;
  • zaspokojenia według właściwej dla jego wieku potrzeby aktywności fizycznej;
  • przebywania w estetycznie urządzonych pomieszczeniach przedszkolnych.
  1. Obowiązkiem dziecka jest:
  • szanować inne osoby, ich pracę i wytwory;
  • okazywać posłuszeństwo nauczycielom i innym osobom dorosłym;
  • podporządkowywać się obowiązującym normom i zasadom;
  • pełnić przydzielone zadania i dyżury;
  • otaczać opieką i troską dzieci młodsze i słabsze;
  • szanować pożywienie, zabawki, sprzęt;
  • po zakończeniu nauki, zabawy lub pracy pozostawić po sobie porządek.

  § 34

  1. Dyrektor może skreślić dziecko z listy dzieci uczęszczających do przedszkola oraz nie przyjąć dziecka na rok następny w następujących przypadkach:
  • systematycznego zalegania przez rodziców z opłatami za przedszkole i wyżywienie bez uzasadnionego powodu;
  • nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu ponad trzy tygodnie;
  • częstego naruszania przez rodziców własnych obowiązków określonych w Statucie.
  1. Dyrektor w ciągu roku szkolnego nie ma możliwości skreślenia z listy wychowanków przedszkola dziecka objętego obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym

   

  Współpraca z rodzicami

  § 35

  1. Tworząc wspólnotę wychowawczą przedszkole współpracuje z rodzicami dzieci w sprawach wychowania, nauczania i opieki, z uwzględnieniem ich praw i obowiązków. Współpraca ma za zadanie:
   • poznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka;
   • ujednolicenia działań wychowawczych;
   • włączenie rodziców w działalność przedszkola.
  2. W celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przedszkola, jego Dyrektor i nauczyciele:
  • zapoznają rodziców z zadaniami wychowawczo – dydaktycznymi wynikającymi z realizowanego programu wychowania przedszkolnego;
  • prowadzą konsultacje indywidualne z rodzicami podczas których udziela się bieżących informacji o rozwoju i postępach dziecka;
  • wspierają rodziców w zapoznawaniu się z właściwymi zasadami wychowania oraz w rozpoznawaniu zagrożeń wychowawczych i szkodliwych dla dziecka wpływów;
  • organizują dwa razy w roku spotkania stałe dla rodziców;
  • organizują tydzień adaptacyjny dla nowych przedszkolaków i ich rodziców;
  • prowadzą zajęcia otwarte;
  • organizują uroczystości i imprezy okolicznościowe z udziałem dzieci, rodziców i najbliższych członków ich rodzin;
  • prowadzą „kącik dla rodziców” z aktualnymi informacjami o działalności placówki; realizowanych zadaniach, tematach kompleksowych i innych wydarzeniach;
  • organizują formację religijną.

   § 37

  1. Pełniąc funkcję wspierającą rodzinę przedszkole pomaga dziecku i jego rodzicom w integracji i współpracy ze środowiskiem.
  2. W miarę możliwości, w przedszkolu organizowana jest pomoc materialna dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu ubóstwa, braku dostatecznej opieki lub innych przyczyn.
  3. Pomoc materialna o której mowa w ust. 2 może mieć w szczególności następujące formy:
  • rzeczową;
  • całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat;
  • pomocy w uzyskaniu wsparcia ze strony administracji samorządowej;
  • pomocy charytatywnej ze strony instytucji kościelnej;
  • pomocy zorganizowanej w ramach wspólnoty przedszkola.
  1. W pracy wychowawczej i we współpracy z rodzicami podejmowane są inicjatywy kształtujące „wyobraźnię miłosierdzia” oraz postawę „bycia dla drugich”.

   Gospodarka finansowa

  § 38

  1. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych przez organ prowadzący.
  2. Działalność przedszkola finansowana jest przez :
  • Urząd Gminy Markowa w ramach dotacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dotacja przekazywana na konto przedszkola podlega rozliczeniu;
  • rodziców w formie opłat określonych w ust. 3;
  • na działalność przedszkola, w tym na prowadzoną w nim pomoc charytatywną, mogą być przekazywane dotacje, dary oraz dowolne datki.
  1. Zasady odpłatności:
  • przedszkole pobiera miesięczna opłatę stałą;
  • dziecko może korzystać w przedszkolu z jednego, dwóch lub trzech posiłków (śniadanie, obiad i podwieczorek). Koszty zakupu produktów żywnościowych służących do ich przygotowania w pełni pokrywają rodzice. Wysokość opłat za posiłki (stawkę żywieniową) ustala Dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom przysługuje zwrot pieniędzy za wyżywienie;
  • w przedszkolu mogą być stosowane całkowite i częściowe zwolnienia z odpłatności. O udzieleniu zwolnienia decyduje Dyrektor przedszkola według zasad określonych przez prawo i organ prowadzący.
  1. Szczegółowe zasady dokonywania opłat określa organ prowadzący. Informacje w tym zakresie przekazywane są rodzicom przez Dyrektora przedszkola podczas zebrania lub indywidualnie. Rodzice składają pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami opłat obowiązującymi w przedszkolu.

   § 39

  Działalność przedszkola jest statutową niegospodarczą działalnością Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP i nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.

   

  Pełna wersja Statutu może zostać udostępniona w siedzibie Ochronki.

   

  Ochronkowy Personel

  Obecnie posługę przełożonej miejscowej pełni s. Lucyna Fidelisa Kogut, która jest jednocześnie dyrektorem przedszkola i nauczycielem religii.

  W Ochronce posługę wychowawcy i nauczyciela wychowania przedszkolnego pełni s. Krystyna Świerada Wilk, pomocą nauczyciela jest s. Małgorzata Zabawa. Kuchnię przedszkolną prowadzi s. Janina Bernardyna Stano.

  W Ochronce jest zatrudnionych dwoje nauczycieli świeckich: p. Magdalena Sz. – nauczyciel j. angielskiego i p. Hubert H. nauczyciel rytmiki.

  Zasady rekrutacji

  Każdego roku, od 1 do 31 marca.
  Do ochronki przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat. 

  Po zakończeniu rekrutacji, Dyrektor informuje rodziców o jej wyniku. W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się możliwość przyjęcia dziecka do przedszkola w ciągu roku szkolnego.

   

  1. Informacja o zapisach dzieci do przedszkola podawana jest w formie ogłoszenia umieszczonego w widocznym dla rodziców miejscu.
  2. Zgłoszenie dziecka do przedszkola jest wyrazem akceptacji rodziców na proponowany w nim system wychowania i koncepcję pracy.
  3. Przyjmuje się zasadę rekrutacji dziecka do przedszkola na cały etap edukacji przedszkolnej. W kolejnych latach rodzice dziecka jedynie potwierdzają wolę kontynuacji korzystania z wychowania w przedszkolu.
  4. Na wolne miejsca w przedszkolu w pierwszej kolejności przyjmowane są:
  • rodzeństwo dzieci uczęszczających do naszego przedszkola;
  • dzieci obojga rodziców pracujących;
  • dzieci z rodzin wielodzietnych.

  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor przedszkola może przyjąć poza kolejnością dziecko, które nie spełnia wyżej wymienionych kryteriów.

   

  Rodzice zgłaszając dziecko do przedszkola wyrażają tym samym zgodę na przyjęcie określonych w jego Statucie praw i obowiązków.

  Rodzicom przysługuje prawo do:

  • znajomości zadań przedszkola i działań podejmowanych wobec dziecka;
  • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat dziecka, w szczególności jego zachowania, postępów i rozwoju;
  • pomocy w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju dziecka;dyskrecji i nie ujawniania informacji o sytuacji rodzinnej i osobistej dziecka jego rodziny;
  • zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji przedszkola i działań wychowawczo-dydaktycznych zgodnych z misją i wizją przedszkola.

   

  Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy :

  • przestrzeganie postanowień niniejszego statutu;
  • zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce wg zasad przedstawionych podczas pierwszego zebrania rodziców w nowym roku szkolnym;
  • terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu;
  • udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie, a także na zdrowie innych dzieci;
  • informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu;
  • informowanie na bieżąco o zmianie miejsca zamieszkania, numerach telefonów kontaktowych itp.

  Nasze aktualności

  Ogłoszenia:

  Ochronka wita Was

  Drodzy Rodzice i Dzieci, nadszedł czas, by od poniedziałku 25 maja 2020 r. powoli kontynuować zabawę i naukę w Przedszkolu. Będziemy nadal bawić się i uczyć na odległość oraz w małej grupie w Ochronce. Pozdrawiamy, Siostry Służebniczki.

  Serdecznie pozdrawiamy i zapewniamy modlitwę. Siostry.

  Strefa Rodzica

  Polecamy