29.08.2020

Procedura Covid 26 sierpnia 2020

Procedury bezpieczeństwa na terenie

Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP

Niepublicznego Przedszkola w Odporyszowie

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Procedura szczegółowo określa zasady i tryb postępowania w zakresie bezpieczeństwa na terenie przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz innych form wychowania przedszkolnego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z uwzględnieniem wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wskazano w niej zadania dyrektora i pozostałych pracowników placówki wychowania przedszkolnego, organu ją prowadzącego oraz rodziców wychowanków.

Zawiera zadania dyrektora i pozostałych pracowników przedszkola, organu prowadzącego oraz rodziców wychowanków.

Procedura wyszczególnia zadania główne i szczegółowe związane z przywróceniem pracy przedszkola w formie stacjonarnej, określa osobę lub osoby odpowiedzialne za ich zrealizowanie oraz zasady ich wdrożenia.

 1. Ustalenie dzieci, które będą uczęszczać do przedszkola.

 1. Ustalenie liczby grup dzieci w przedszkolu:

Osoba odpowiedzialna

Sposób realizacji

Dyrektor przedszkola

Liczbę grup w przedszkolu ustala się z uwzględnieniem następujących wytycznych:

1) jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali;

2) do grupy przyporządkowani są w miarę możliwości ci sami opiekunowie;

3) w miarę możliwości w zajęcia opiekuńcze nie są angażowani nauczyciele i inni pracownicy powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi; Dyrektor może zlecić tym pracownikom wykonywanie innych zadań niezwiązanych bezpośrednio z prowadzeniem zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

 1. Ustalenie maksymalnej liczby dzieci w danej grupie, które mogą przebywać w grupie, w tym wystąpienie do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na zwiększenie liczby dzieci w grupie:

Osoba odpowiedzialna

Sposób realizacji

Dyrektor przedszkola/ organ prowadzący przedszkole

Maksymalną liczbę dzieci w poszczególnych grupach ustala się z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Do przestrzeni według powierzchni której określana jest liczba dzieci w grupie nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych – np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej ich powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej Sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.

 1. Ustalenie dzieci, które będą uczęszczać do poszczególnych grup, w tym uzyskanie zgody rodziców na pomiar temperatury ciała dziecka:

Osoba odpowiedzialna

Sposób realizacji

Dyrektor przedszkola/ rodzice dzieci

Ustala się dzieci, których rodzice deklarują uczęszczanie do przedszkola (każdym możliwym środkiem komunikacji: telefon, internet lub poczta). Jeżeli wskazana liczba jest wyższa niż liczba dzieci, które mogą przebywać w grupach, to ustala się dzieci, które będą uczęszczać do poszczególnych grup z uwzględnieniem następujących wytycznych:

1) w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu;

2) do przedszkola nie może uczęszczać dziecko, którego rodzice nie wyrazili zgody na pomiar temperatury jego ciała jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

 1. Przygotowanie przedszkola przed przyjęciem dzieci.

 1. Zakup indywidualnych środków ochrony osobistej dla pracowników przedszkola, termometru (najlepiej bezdotykowego), płynu dezynfekującego do rąk, detergentów (do dezynfekcji sprzętu, zabawek:

Osoba odpowiedzialna

Sposób realizacji

Dyrektor przedszkola/ organ prowadzący przedszkole

1. Personel opiekujący się dziećmi i pozostałych pracowników w razie konieczności zaopatruje się w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).

2. Wyposaża się przedszkole w termometr, najlepiej bezdotykowy.

 1. Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje:

Osoba odpowiedzialna

Sposób realizacji

Dyrektor przedszkola

Instrukcje ze strony internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego:

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

 1. Usunięcie z sal, w których będą przebywać dzieci, niektórych przedmiotów i sprzętu.

Osoba odpowiedzialna

Sposób realizacji

Dyrektor przedszkola

Wyposażenie sal przedszkolnych, którego nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki), usuwa się z sal. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.

 1. Zabezpieczenie przed używaniem sprzętu na placu zabaw lub boisku:

Osoba odpowiedzialna

Sposób realizacji

Dyrektor przedszkola

Jeżeli nie można zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw lub boisku, oznacza się go taśmą i odpowiednio zabezpiecza przed używaniem.

 1. Wyznaczenie i przygotowanie pomieszczenia lub obszaru, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych:

Osoba odpowiedzialna

Sposób realizacji

Dyrektor przedszkola

Wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) następujące pomieszczenie lub wydziela obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych: Izolatka.

 1. Umieszczenie pod wejściem do budynku pojemników z płynem dezynfekcyjnym oraz informacji o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk:

Osoba odpowiedzialna

Sposób realizacji

Dyrektor przedszkola

Przed wejściem do budynku przedszkola umożliwia się skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieszcza informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do przedszkola.

 1. Sporządzenie i wywieszenie listy numerów telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych:

Osoba odpowiedzialna

Sposób realizacji

Dyrektor przedszkola

W łatwo dostępnym miejscu w przedszkolu umieszcza się listę numerów telefonów do: organu prowadzącego przedszkole, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.

 1. Ścieżka szybkiej komunikacji z rodzicami:

Osoba odpowiedzialna

Sposób realizacji

Dyrektor przedszkola

Zapewnia się sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami dzieci poprzez sprawdzenie aktualność podanych przez Rodziców dzieci numerów telefonu oraz zapewnienie nauczycielom stałego do niech dostępu.

 1. Przyjmowanie dzieci do przedszkola.

 1. Do przedszkola wchodzi z dzieckiem wyłącznie jeden rodzic:

Osoba odpowiedzialna

Sposób realizacji

Rodzice dzieci

1. Do przedszkola można przyprowadzić wyłącznie zdrowe dziecko (bez objawów chorobowych wskazujących na chorobę zakaźną). Osoba przyprowadzająca również musi być zdrowa.

2. Nie można przyprowadzić do przedszkola dziecka jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

 1. Dziecko nie przynosi do przedszkola zabawek:

Osoba odpowiedzialna

Sposób realizacji

Rodzice dzieci

Dziecko nie może przynosić do przedszkola, ani z niego wynosić, niepotrzebnych zabawek oraz innych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami (w takim przypadku opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice powinni zadbać o regularne czyszczenie/ pranie/ dezynfekcję zabawki).

 1. Dezynfekcja rąk przy wejściu do przedszkola:

Osoba odpowiedzialna

Sposób realizacji

Rodzice dzieci

Rodzice oraz pracownicy przedszkola obowiązani są zdezynfekować dłonie przed wejściem do przedszkola, założyć rękawiczki ochronne oraz zakryć usta i nos.

 1. Przekazanie informacji o stanie zdrowia dziecka:

Osoba odpowiedzialna

Sposób realizacji

Rodzice dzieci

Rodzice obowiązani są przekazywać istotne informacje o stanie zdrowia dzieci.

 1. Dystans społeczny:

Osoba odpowiedzialna

Sposób realizacji

Rodzice dzieci

1. Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

2. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/ dziećmi lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem/ dziećmi.

 1. Zapewnienie warunków bezpieczeństwa w przedszkolu.

 1. Organizacja pracy przedszkola:

Osoba odpowiedzialna

Sposób realizacji

Dyrektor przedszkola/ pracownicy obsługi

1. Uniemożliwia się, w miarę możliwości, stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (różne godziny przyjmowania grup do przedszkola, rożne godziny zabawy na świeżym powietrzu poszczególnych grup).

2. Ogranicza się przebywanie w przedszkolu osób z zewnątrz. Ewentualne kontakty z takimi osobami odbywają się przy użyciu środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki ochronne lub przyłbice).

3. Pracownicy przedszkola zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m. chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter wykonywanej pracy.

 1. Warunki bezpieczeństwa dzieci w budynku przedszkola:

Osoba odpowiedzialna

Sposób realizacji

Nauczyciele/ pracownicy obsługi

1. Salę, w której organizuje się zajęcia, wietrzy się co najmniej raz na godzinę.

2. Pracownicy regularnie myją ręce wodą z mydłem. Dzieci regularnie myją ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

3. Nauczyciele organizują pokaz właściwego mycia rąk, przypominają o myciu rąk i dają przykład.

4. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.

5. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.

6. Utrzymuje się w czystości ciągi komunikacyjne, dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (poręcze, klamki) i powierzchnie płaskie (blaty), klawiatury, włączniki. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych.

7. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 1. Warunki bezpieczeństwa dzieci na zewnątrz przedszkola:

Osoba odpowiedzialna

Sposób realizacji

Dyrektor przedszkola/ nauczyciele/ pracownicy obsługi

1. Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich – optymalnie na terenie przedszkola, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne. W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem przedszkola zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.

3. Po powrocie do budynku przedszkola dzieci myją ręce.

4. Sprzęt na placu zabaw lub boisku czyści się regularnie z użyciem detergentu lub dezynfekuje, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

 1. Spożywanie i przygotowywanie posiłków:

Osoba odpowiedzialna

Sposób realizacji

Personel kuchenny przedszkola

1. Obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mysia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

2. Rekomendowane jest zmianowe wydawanie posiłków. Czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdym posiłku i po każdej grupie. Posiłki podawane w wielorazowych naczyniach i sztućcach myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60℃ lub wyparzać.

3. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

 1. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem i stwierdzenia zakażenia u pracownika lub wychowanka przedszkola.

 1. Poinformowanie pracowników przedszkola o postępowaniu w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u siebie:

Osoba odpowiedzialna

Sposób realizacji

Dyrektor przedszkola

1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z dyrektorem przedszkola, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem

 1. Śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa:

Osoba odpowiedzialna

Sposób realizacji

Dyrektor przedszkola

Na bieżąco.

 1. Czynności w przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem:

Osoba odpowiedzialna

Sposób realizacji

Dyrektor przedszkola

1. Pracownika niezwłocznie odsuwa się od pracy.

2. Wstrzymuje się przyjmowanie do przedszkola kolejnych grup dzieci.

3. Powiadamia się właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

Wzór: Powiadomienie stacji sanitarno-epidemiologiczną o wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem

4. Powiadamia się organ prowadzący przedszkole.

Wzór: Powiadomienie organu prowadzącego przedszkole o wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem

 1. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 2. Stosuje się do zaleceń państwowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 3. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca się im stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 1. Czynności w przypadku wystąpienia u dziecka objawów choroby:

Osoba odpowiedzialna

Sposób realizacji

Dyrektor przedszkola

1. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby odizolowuje się je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.

2. Dokonuje się pomiaru temperatury ciała dziecka. W przypadku użycia termometru innego niż bezdotykowy – dezynfekuje się go po użyciu.

Wzór: Zgoda rodzica na pomiar temperatury ciała dziecka

3. Niezwłocznie powiadamia się rodziców w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

4. Jeżeli u dziecka występują objawy sugerujące zakażenie koronawirusem stosuje się ust. 5-9.

5. Wstrzymuje się przyjmowanie do przedszkola kolejnych grup dzieci.

6. Powiadamia się właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

7. Powiadamia się organ prowadzący przedszkole.

8. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, poddaje się gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

9. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zaleca się im stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 1. Czynności w przypadku wystąpienia koronawirusa u pracownika lub wychowanka przedszkola:

Osoba odpowiedzialna

Sposób realizacji

Dyrektor przedszkola

1. Stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

2. Zawiesza się zajęcia w przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego, na czas oznaczony na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. poz. 69, ze zm.).

3. Zawiadamia się organ sprawujący nadzór pedagogiczny o zawieszeniu zajęć.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Polityka prywatności