03.03.2022

Projekt „Dziecięce zabawy – radość spotkania, działania, doświadczania i nauki” – podsumowanie

Od września do grudnia 2021 r. nasza ochronka realizowała przedsięwzięcie pt.

Dziecięce zabawy – radość spotkania, działania, doświadczania i nauki.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuchowie do realizacji programu zakupiliśmy zabawki i pomoce edukacyjne, KTÓRE WZBOGACIŁY I UATRAKCYJNIŁY PODEJMOWANE DZIAŁANIA.

Zaplanowane działania wpisały się w całokształt pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej ochronki (w tym profilaktycznej), realizowanej w bieżącej działalności przedszkola i realizacji Programu wychowania przedszkolnego wg koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego

Podjęte  działania:

  • ukazały wartość wspólnie spędzonego czasu z rówieśnikami i potrzebę, nawiązywania dobrych i życzliwych relacji,
  • uczyły współpracy, dokładności, cierpliwości, wytrwałości, pokonywania trudności, posłuszeństwa, wyrabiały zaradność, odwagę, śmiałość, pracowitość, spryt,
  • stwarzały okazję do przeżywania radości ze wspólnie podejmowanych działań oraz umacniały wiarę we własne siły i możliwości,
  • pozwalały na zdobywanie nowych umiejętności i rozwijanie zainteresowań,
  • podkreślały szczególną wartość mądrego wykorzystania czasu,
  • przyczyniły się do ubogacenia działań zmierzających do rozwoju i utrwalenia właściwych postaw i zachowań,
  • uczyły odpowiedzialności za własne postępowanie, samodzielności i umiejętności radzenia sobie w życiu oraz troski o dobro wspólne,
  • były ochroną przed zagrożeniami dla rozwoju fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego i duchowego dziecka w związku z niewłaściwym i nadmiernym korzystaniem z telewizji, a także współczesnymi zagrożeniami np. niebezpiecznym wejściem w „cyberświat”,
  • dawały możliwość korzystania z różnorodnych form spędzania czasu wolnego (które ze względów profilaktycznych wpisane są w zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności).

 

W ten sposób wszystkie podjęte działania wpisały się w zakres profilaktyki uzależnień, gdyż wiadomo, iż brak: dobrej organizacji czasu, umiejętności nawiązywania relacji międzyludzkich, zmierzenia się z trudnościami, porażkami, czy brak wiary we własne możliwości, są w wielu sytuacjach czynnikami prowadzącymi do wikłania się osób w różnego rodzaju uzależnienia stanowiące niejednokrotnie ucieczkę od codziennych problemów, czy relacji z innymi. 

Wszyscy uczestnicy zadania otrzymali również wsparcie niematerialne, a więc informacyjne, emocjonalne, wartościujące, a nawet duchowe – co będzie stanowić w przyszłości punkt wyjścia do samodzielnego przezwyciężenia nowych sytuacji i dobrych wyborów życiowych.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuchowie za otwartość na naszą propozycję i przyznanie dofinansowania dla projektu. 

 

Dziecięce zabawy – radość spotkania, działania, doświadczania i nauki.

Zdjęcie 1 z 8