Ochronka

Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Publiczne Przedszkole 

w Ropczycach

KONTAKT

39-100 Ropczyce, ul. Św. Barbary 2

tel. 17 22 18 398
e-mail: ochronka.ropczyce@siostry.net

Przedszkolny Statut

§ 2

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP Prowincja Tarnowska z siedzibą przy ul. Nowy Świat 58 A, 33-100 Tarnów.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

§ 3

 1. Przedszkole jest przedszkolem publicznym, które:
 • realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową wychowania przedszkolnego;
 • zapewnia bezpłatne wychowanie, nauczanie i opiekę w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie;
 • przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

 

Cele i zadania przedszkola

§ 6

 1. Przedszkole, jako przedszkole katolickie, realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe, przyjmując za podstawę wychowania chrześcijański system wartości.
 2. W trosce o integralny rozwój dzieci, przedszkolny system wychowania oparty jest na antropologii chrześcijańskiej, zakładającej osobowe traktowanie każdego człowieka.
 3. Inspiracją w zakresie realizacji celów i zadań wychowania przedszkolnego jest koncepcja pedagogiczna bł. Edmunda Bojanowskiego, której realizacja stanowi istotny wymiar tradycji wychowawczej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP. Wraz z podstawą programową wychowania przedszkolnego stanowi ona podstawę opracowania koncepcji pracy przedszkola.

§ 7

 1. Przedszkole stanowi wspólnotę wychowawczą, którą tworzą nauczyciele i inni pracownicy przedszkola oraz dzieci i ich rodzice.
 2. Zadaniem przedszkola jako wspólnoty wychowawczej jest podejmowanie i realizowanie różnego rodzaju wspólnych działań i inicjatyw zmierzających do integralnego wychowywania dzieci, wspierania ich uzdolnień oraz tworzenia klimatu rodzinnego.

§ 8

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z charakterem wychowawczym określonym w § 6 i 7 obejmujące w szczególności:
 • wspomaganie integralnego i indywidualnego rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych poprzez:
 1. rozpoznawanie potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka,
 2. stwarzanie warunków edukacyjnych dostosowanych do rozwoju i predyspozycji dziecka,
 3. wspieranie samodzielnych działań dziecka,
 4. pracę z dzieckiem zdolnym i przejawiającym szczególne potrzeby opiekuńcze i wychowawcze,
 5. wspieranie dziecka w odnajdywaniu swego miejsca w grupie rówieśniczej,
 6. stwarzanie dziecku warunków do podejmowania działań twórczych i artystycznych,
 7. tworzenie warunków do przeżywania przez dziecko satysfakcji z własnego działania i osiąganych sukcesów;
 • udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez:
 1. prowadzenie obserwacji mającej na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz jego możliwości wynikających z konkretnych uwarunkowań,
 2. wspierania rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych dzieci oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych,
 3. współpracę nauczycieli z psychologiem, pedagogiem i logopedą,
 4. stosowanie się do opinii i wskazań specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z dzieckiem,
 5. współpracę z innymi przedszkolami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci;
 • organizację opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi (jeżeli takie zostaną przyjęte do przedszkola) poprzez zapewnienie:
 1. realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
 2. sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych – w miarę możliwości przedszkola,
 3. opracowania indywidualnego program edukacyjno-terapeutycznego, uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu,
 4. zintegrowania działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dziećmi,
 5. wsparcia rodziców,
 6. kształtowania pozytywnej postawy wychowanków wobec dzieci niepełnosprawnych

– obejmujące obserwację pedagogiczną dzieci niepełnosprawnych i przygotowaniem ich do podjęcia nauki w szkole.

 • podtrzymywanie tożsamości narodowej dzieci, uczenie miłości do Boga i Ojczyzny poprzez:
 1. budowanie poczucia przynależności dziecka do rodziny, społeczności lokalnej, regionu, kraju i Europy oraz wspólnoty Kościoła przez poznawanie dziedzictwa kulturowego, obyczajów i tradycji,
 2. budzenie postawy patriotyzmu m.in. poprzez zapoznawanie z historią i symbolami narodowymi,
 3. organizowanie uroczystości o charakterze narodowym i religijnym, w tym tworzących tradycję przedszkola,
 4. dbanie o kulturę języka polskiego,
 5. stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozumieniu i przeżywaniu wartości uniwersalnych i chrześcijańskich,
 6. tworzenie warunków sprzyjających okazywaniu czynnej miłości Boga i bliźniego;
 • organizowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola poprzez:
 1. tworzenie atmosfery miłości, akceptacji i bezpieczeństwa,
 2. uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo,
 3. podtrzymywanie działań sprzyjających promocji i ochronie zdrowia,
 4. przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenie zachowań służących i zagrażających zdrowiu,
 5. stwarzanie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,
 6. organizowanie wycieczek i wyjść poza teren przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami,
 7. zachęcanie do wyrażania własnych myśli i uczuć;
 • przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole poprzez:
 1. prowadzenie zajęć wychowawczo-dydaktycznych,
 2. systematyczną obserwację i diagnozę,
 3. kształtowanie w dzieciach umiejętności obserwacji, ułatwianie zrozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
 4. rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci, zachęcanie ich do aktywności badawczej,
 5. rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci, tworzenie warunków do rozwoju ich wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
 6. przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem nowożytnym,
 7. umożliwienie dzieciom poznania środowiska szkolnego i nawiązanie współpracy ze szkołą podstawową.

§ 9

 1. Podstawowymi formami działalności w przedszkolu są zajęcia wychowawczo-dydaktyczne zaplanowane przez nauczyciela dla całej grupy, zajęcia indywidualne z dziećmi, zabawy, prace dowolne dzieci, czynności samoobsługowe oraz prace użyteczne.
 2. Sytuacje edukacyjne realizowane w przedszkolu mają na celu osiągnięcie przez dziecko określonego poziomu umiejętności oraz gotowości do podjęcia nauki w szkole.
 3. Z uwagi na katolicki charakter przedszkola wychowanie religijne jest integralnie związane z realizacją podstawy programowej.

 § 11

Organami przedszkola są:

 1. Dyrektor;
 2. Rada Pedagogiczna;
 3. Rada Rodziców.                                                             

Organizacja pracy przedszkola.

§ 16

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko 2,5 letnie na wniosek jego rodziców.
 3. W przedszkolu prowadzone jest roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci objętych takim obowiązkiem według przepisów prawa.

§ 17

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział.
 2. Oddział nie może liczyć więcej niż 25 dzieci.
 3. W przedszkolu są dwa oddziały.

§ 19

 1. Na wniosek rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.
 2. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od potrzeb oraz możliwości finansowych i organizacyjnych przedszkola.
 3. Zajęcia dodatkowe organizowane są poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
 4. Organizację zajęć dodatkowych ustala Dyrektor przedszkola z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka. Czas ich trwania wynosi:
 • w przypadku dzieci 3- i 4-letnich – ok. 15 minut;
 • w przypadku dzieci 5- i 6-letnich – ok. 30 minut.

 

§ 22

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem następujących przerw ustalonych przez organ prowadzący:
 • Wigilia Bożego Narodzenia;
 • Wielki Piątek;
 • Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny;
 • miesiące wakacyjne: sierpień.

 

  1. Za zgodą organu prowadzącego oraz w porozumieniu z rodzicami dzieci, Dyrektor przedszkola może ustalić dodatkowe przerwy w pracy przedszkola, w łącznym wymiarze nie dłuższym niż 3 dni w ciągu roku szkolnego.
  2. Zajęcia w przedszkolu odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.30 do 16.00. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 9,5 godziny.

   § 23

  1. W celu zapewnienia dzieciom pełnego bezpieczeństwa rodzice lub inne osoby przez nich upoważnione oraz nauczyciele i pozostali pracownicy przedszkola są zobowiązani do zachowania obowiązujących w przedszkolu zasad określających zakres ponoszonej przez nich odpowiedzialności w czasie przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola.
  2. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola odbywa się według następujących zasad:
   • dzieci należy przyprowadzać do przedszkola w godzinach 6:30 – 8:00;
   • rodzice przyprowadzając dziecko do przedszkola mają obowiązek przekazać je pod opiekę nauczyciela; niedopuszczalne jest pozostawienie dziecka pod przedszkolem lub w szatni tak, aby „weszło samo” – za dzieci pozostawione na terenie przedszkola, ale nie przekazane pod opiekę nauczycielowi przedszkole nie odpowiada;
   • dziecko przyprowadzane do przedszkola musi być zdrowe; w trosce o zdrowie innych dzieci, w wypadku podejrzeń nauczyciela o chorobie dziecka ma on prawo odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola lub zażądania okazania aktualnego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka;
   • po nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o zdrowiu dziecka, zezwalającego na kontakty z innymi dziećmi.
  3. Przy odbiorze dziecka z przedszkola obowiązują następujące zasady:
   • dzieci są odbierane z przedszkola przez rodziców lub osoby upoważnione przez rodziców do godz. 16:00; fakt odbierania dziecka z przedszkola, szczególnie gdy odbywa się to z ogrodu przedszkolnego, rodzice powinni zaakcentować przez pożegnanie, tak aby nauczyciel odpowiedzialny za dziecko wiedział, że zostało ono odebrane;
   • w przypadku żądania, by nie wydawać dziecka drugiemu z rodziców, żądanie takie winno być uzasadnione odpowiednim postanowieniem sądu;
   • upoważnienia do odbioru dzieci przez osoby inne niż rodzice przechowuje nauczyciel w dokumentacji oddziału;
   • upoważnienia dokonuje się pisemnie na wydanym przez Dyrektora przedszkola druku, który musi być podpisany przez rodzica; upoważnienie ważne jest przez jeden rok szkolny;
   • w razie jednorazowej sytuacji zmuszającej rodziców do odebrania dziecka przez inną osobę niż wskazana w upoważnieniu, rodzic powinien zgłosić ten fakt nauczycielowi po przyprowadzeniu dziecka do przedszkola wraz z pisemnym upoważnieniem dla tej osoby do odbioru dziecka w danym dniu;
   • na prośbę nauczyciela osoba odbierająca dziecko z przedszkola powinna okazać potwierdzający jej tożsamość dokument ze zdjęciem;
   • osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających; jeżeli osoba znajdująca się w takim stanie domaga się wydania dziecka lub odbierze dziecko mimo sprzeciwu, Dyrektor powiadamia Policję;
   • w przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola w godzinach funkcjonowania placówki lub w razie zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt. 7 nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem zobowiązany jest do zorganizowania odbioru dziecka przez inną upoważnioną osobę; w tym celu kontaktuje się telefonicznie z rodzicami, z inną upoważnioną przez rodziców osobą, a w razie potrzeby powiadamia Policję.

  § 24

  Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada odpowiednie pomieszczenia oraz ogród przedszkolny wraz ze stosownym wyposażeniem.

   § 33 

  1. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
  • integralnego rozwoju;
  • poznawania prawdy o Bogu, o sobie i o otaczającym świecie;
  • życzliwego i podmiotowego traktowania;
  • poszanowania jego godności;
  • akceptacji i poszanowania indywidualnego tempa rozwoju;
  • rozwijania własnej osobowości, talentów i zdolności;
  • stałej opieki i bezpieczeństwa;
  • ochrony i poszanowania zdrowia;
  • ochrony przed wszelkimi formami przemocy;
  • przeżywania różnych emocji i uczenia się właściwego ich wyrażania;
  • zabawy, nauki i wypoczynku;
  • zaspokojenia według właściwej dla jego wieku potrzeby aktywności fizycznej;
  • przebywania w estetycznie urządzonych pomieszczeniach przedszkolnych.
  1. Obowiązkiem dziecka jest:
  • szanować inne osoby, ich pracę i wytwory;
  • okazywać posłuszeństwo nauczycielom i innym osobom dorosłym;
  • podporządkowywać się obowiązującym normom i zasadom;
  • pełnić przydzielone zadania i dyżury;
  • otaczać opieką i troską dzieci młodsze i słabsze;
  • szanować pożywienie, zabawki, sprzęt;
  • po zakończeniu nauki, zabawy lub pracy pozostawić po sobie porządek.

  § 34

  1. Dyrektor może skreślić dziecko z listy dzieci uczęszczających do przedszkola oraz nie przyjąć dziecka na rok następny w następujących przypadkach:
  • systematycznego zalegania przez rodziców z opłatami za przedszkole i wyżywienie bez uzasadnionego powodu;
  • nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu ponad trzy tygodnie;
  • częstego naruszania przez rodziców własnych obowiązków określonych w Statucie.
  1. Dyrektor w ciągu roku szkolnego nie ma możliwości skreślenia z listy wychowanków przedszkola dziecka objętego obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym

   

  Współpraca z rodzicami

  § 35

  1. Tworząc wspólnotę wychowawczą przedszkole współpracuje z rodzicami dzieci w sprawach wychowania, nauczania i opieki, z uwzględnieniem ich praw i obowiązków. Współpraca ma za zadanie:
   • poznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka;
   • ujednolicenia działań wychowawczych;
   • włączenie rodziców w działalność przedszkola.
  2. W celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przedszkola, jego Dyrektor i nauczyciele:
  • zapoznają rodziców z zadaniami wychowawczo – dydaktycznymi wynikającymi z realizowanego programu wychowania przedszkolnego;
  • prowadzą konsultacje indywidualne z rodzicami podczas których udziela się bieżących informacji o rozwoju i postępach dziecka;
  • wspierają rodziców w zapoznawaniu się z właściwymi zasadami wychowania oraz w rozpoznawaniu zagrożeń wychowawczych i szkodliwych dla dziecka wpływów;
  • organizują dwa razy w roku spotkania stałe dla rodziców;
  • organizują tydzień adaptacyjny dla nowych przedszkolaków i ich rodziców;
  • prowadzą zajęcia otwarte;
  • organizują uroczystości i imprezy okolicznościowe z udziałem dzieci, rodziców i najbliższych członków ich rodzin;
  • prowadzą „kącik dla rodziców” z aktualnymi informacjami o działalności placówki; realizowanych zadaniach, tematach kompleksowych i innych wydarzeniach;
  • organizują formację religijną.

   § 37

  1. Pełniąc funkcję wspierającą rodzinę przedszkole pomaga dziecku i jego rodzicom w integracji i współpracy ze środowiskiem.
  2. W miarę możliwości, w przedszkolu organizowana jest pomoc materialna dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu ubóstwa, braku dostatecznej opieki lub innych przyczyn.
  3. Pomoc materialna o której mowa w ust. 2 może mieć w szczególności następujące formy:
  • rzeczową;
  • całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat;
  • pomocy w uzyskaniu wsparcia ze strony administracji samorządowej;
  • pomocy charytatywnej ze strony instytucji kościelnej;
  • pomocy zorganizowanej w ramach wspólnoty przedszkola.
  1. W pracy wychowawczej i we współpracy z rodzicami podejmowane są inicjatywy kształtujące „wyobraźnię miłosierdzia” oraz postawę „bycia dla drugich”.

   Gospodarka finansowa

  § 38

  1. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych przez organ prowadzący.
  2. Działalność przedszkola finansowana jest przez :
  • Urząd Miasta Ropczyce w ramach dotacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dotacja przekazywana na konto przedszkola podlega rozliczeniu;
  • rodziców w formie opłat określonych w ust. 3;
  • na działalność przedszkola, w tym na prowadzoną w nim pomoc charytatywną, mogą być przekazywane dotacje, dary oraz dowolne datki.
  1. Zasady odpłatności:
  • przedszkole pobiera opłatę za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego prowadzoną w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w ramach realizacji bezpłatnej podstawy programowej;
  • dziecko może korzystać w przedszkolu z jednego, dwóch lub trzech posiłków (śniadanie, obiad i podwieczorek). Koszty zakupu produktów żywnościowych służących do ich przygotowania w pełni pokrywają rodzice. Wysokość opłat za posiłki (stawkę żywieniową) ustala Dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom przysługuje zwrot pieniędzy za wyżywienie;
  • w przedszkolu mogą być stosowane całkowite i częściowe zwolnienia z odpłatności. O udzieleniu zwolnienia decyduje Dyrektor przedszkola według zasad określonych przez prawo i organ prowadzący.
  1. Szczegółowe zasady dokonywania opłat określa organ prowadzący. Informacje w tym zakresie przekazywane są rodzicom przez Dyrektora przedszkola podczas zebrania lub indywidualnie. Rodzice składają pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami opłat obowiązującymi w przedszkolu.

   § 39

  Działalność przedszkola jest statutową niegospodarczą działalnością Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP i nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.

   

  Pełna wersja Statutu może zostać udostępniona w siedzibie Ochronki.

   

  Ochronkowy Personel

  Dyrektor: s. Barbara

  Grupa „Motylki”  nauczyciele:
  s. Barbara Szeliga, p. Anna Ziajor

   Grupa „Biedronki” nauczyciele:
  s. Agnieszka Stępień, p. Dorota Godek

  Nauczyciel j. angielskiego: p. Marzena

  Pomoc nauczyciela:
  p. Urszula, p. Katarzyna

  Szef kuchni: p. Iwona

  Pomoc kucharki: p. Jadwiga

  Intendentka: s. Donuela

  Woźna: p. Natalia

   

  Zajęcia dodatkowe:  katecheza,  zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia taneczne, zajęcia umuzykalniające, zajęcia  sportowe, szachy.

  Zasady rekrutacji

  Rekrutację dzieci przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

  1. Zgłoszenie dziecka do przedszkola jest wyrazem akceptacji rodziców na proponowany w nim system wychowania i koncepcję pracy.
  2. Przyjmuje się zasadę rekrutacji dziecka do przedszkola na cały etap edukacji przedszkolnej. W kolejnych latach rodzice dziecka jedynie potwierdzają wolę kontynuacji korzystania z wychowania w przedszkolu.
  3. Dzieci do przedszkola przyjmuje Dyrektor po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
  4. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata do przedszkola.
  5. Z zachowaniem procedury określonej w ustawie Prawo Oświatowe, postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca.
  6. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości udostępniając listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola.
  7. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola, przeprowadza postępowanie uzupełniające.
  8. W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się możliwość przyjęcia dziecka do przedszkola w ciągu roku szkolnego.

   Harmonogram Rekrutacji 2024/2025

  • Przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola
   od 12 do 16 lutego 2024 r.
  • Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola
   od 26 do 8 marca 2024 r.

  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA – kliknij WNIOSEK

  • Weryfikacja komisji rekrutacyjnej
   od 11 do 14 marca 2024 r.
  • Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
   15 marca 2024 r.
  • Przyjmowanie potwierdzeń wyboru przedszkola:
   od 18 do 22 marca 2024 r.
  • Obradowanie komisji rekrutacyjnej

            25 marca 2024 r.

  • Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola
   26 marca 2024 r.
  1. Uchybienie terminom, o których mowa w ust. 1 pkt 1,2 i 5 może skutkować brakiem możliwości uczestniczenia w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.
  2. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania uzupełniającego będą obowiązywać następujące terminy:
  • Przyjmowanie i weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z wymaganymi dokumentami, weryfikacja komisji rekrutacyjnej
   od 15 kwietnia do 28 czerwca 2024 r.
  • Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
   15 lipca 2024 r.
  • Przyjmowanie potwierdzeń wyboru przedszkola:
   od 17 do 19 lipca 2024 r.
  • Obradowanie komisji rekrutacyjnej
   22 lipca 2024 r.
  • Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola w wyniku postępowania uzupełniającego.
   23 lipca 2024 r.

  Prawa i obowiązki Rodziców:

  Rodzice zgłaszając dziecko do przedszkola wyrażają tym samym zgodę na przyjęcie określonych w jego Statucie praw i obowiązków.

  Rodzicom przysługuje prawo do:

  • znajomości zadań przedszkola i działań podejmowanych wobec dziecka;
  • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat dziecka, w szczególności jego zachowania, postępów i rozwoju;
  • pomocy w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju dziecka;
  • dyskrecji i nie ujawniania informacji o sytuacji rodzinnej i osobistej dziecka i jego rodziny;
  • zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji przedszkola i działań wychowawczo-dydaktycznych zgodnych z misją i wizją przedszkola.

  Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

  • przestrzeganie postanowień niniejszego statutu;
  • zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce wg zasad przedstawionych podczas pierwszego zebrania rodziców w nowym roku szkolnym;
  • terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu;
  • udzielanie pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie, a także na zdrowie innych dzieci;
  • informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu;
  • zapewnienie regularnego uczęszczania na zajęcia dziecku objętemu rocznym przygotowaniem przedszkolnym;
  • informowanie na bieżąco o zmianie miejsca zamieszkania, numerach telefonów kontaktowych itp.

   

  RODO - klauzula informacyjna

  KLAUZULA INFORMACYJNA
  DLA PRACOWNIKÓW I OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZARTRUNIENIE
  1. Administratorem danych osobowych jest Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Publiczne Przedszkole w Ropczycach  (dalej Ochronka) z siedzibą 39-100 Ropczyce, ul. Św. Barbary 2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: ochronka.ropczyce@siostry.net.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym możesz się skontaktować pisząc na adres iod_dzielo@siostry.net.
  3. Podane dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora na podstawie przepisów Kodeksu Pracy i jego akt wykonawczych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) i c) RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) lub na podstawie udzielonej zgody, w celach związanych z pracą w Ochronce lub celach szczegółowych określonych do poszczególnych danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania łączącego strony stosunku prawnego oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z tym stosunkiem (akt osobowych), ustalanym odrębnymi przepisami lub przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji (w przypadku braku zatrudnienia). Dla danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody odrębny okres przetwarzania podawany jest klauzuli informacyjnej do zgody.
  5. Odbiorcami danych osobowych są podmioty określone przepisami prawa.
  6. Każdy prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Uznając, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa przekazujący dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest:

  Warszawa
  Kościelny Inspektor Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6,
  Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,

   

  KLAUZULA INFORMACYJNA
  DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZWIĄZANYCH Z REKRUTACJĄ I UCZĘSZCZANIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

   

  1. Administratorem zbieranych danych osobowych jest Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Publiczne Przedszkole w Ropczycach (dalej Ochronka) z siedzibą 39-100 Ropczyce, ul. Św. Barbary 2.  Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: ochronka.ropczyce@siostry.net.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz się skontaktować pisząc na adres iod_dzielo@siostry.net.
  3. Podane dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora na podstawie przepisów prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO  lub na podstawie udzielonej zgody w celach związanych rekrutacją i uczęszczaniem dziecka do Ochronki w tym: realizacji obowiązków wynikających z Prawa Oświatowego: na potrzeby sprawozdawczości i ewidencji z wykorzystaniem SIO, realizacji obserwacji psychologiczno-pedagogicznej lub innych celach szczegółowych określonych do poszczególnych danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody.
  4. Dostęp do danych osobowych będą mieli wyłącznie pracownicy upoważnieni przez Administratora danych i tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku.
  5. Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa ( w tym np.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna współpracująca z naszą Ochronką).
  6. Administrator nie dokonuje profilowania przetwarzanych danych z wykorzystaniem metod zautomatyzowanych i nie przekazuje do innych podmiotów, w tym nie przesyła danych do państwa trzeciego.
  7. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z zasadą minimalizmu przez okres wymagany przepisami prawa lub czas niezbędny do realizacji celów statutowych Ochronki lub do odwołania zgody. Po tym czasie dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów historycznych.
  8. Informujemy o prawie dostępu do treści podanych danych oraz prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu, prawie do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Uznając, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa przekazujący dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest:

  Warszawa
  Kościelny Inspektor Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6
  Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,

   

  Od osób przekazujących dane osobowe może być wymagane złożenie następującego oświadczenia:

  Oświadczam że zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczeni przetwarzania prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie przenoszenia danych, prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Nasze aktualności

  209. URODZINY BŁ. EDMUNDA

  209. URODZINY BŁ. EDMUNDA

  Tegoroczne świętowanie  Urodzin  Bł. Edmunda obchodziliśmy w łączności z parafią oraz Rodziną Bł. Edmunda...

  czytaj dalej
  DZIEŃ MAŁEGO POLAKA

  DZIEŃ MAŁEGO POLAKA

  MYŚLIMY DZISIAJ O POLSCE… Patriotyzm to wartość, którą należy wpajać młodemu pokoleniu od najmłodszych lat. Dzisiejszy...

  czytaj dalej
  MODLIMY SIĘ ZA ZMARŁYCH

  MODLIMY SIĘ ZA ZMARŁYCH

  Modlitwa za zmarłych w listopadzie, to forma naszej konkretnej pomocy tym, którzy oczekują na zjednoczenie z Panem...

  czytaj dalej

  Ogłoszenia:

  Nie znaleziono żadnych wyników

  Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

  Serdecznie pozdrawiamy i zapewniamy modlitwę. Siostry.

  Strefa Rodzica

  Polecamy

  Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

  Polityka prywatności